Látogatási rend

Tisztelt Látogatók, kedves Hozzátartozók!

A Kormány a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI.17) Korm.rendelettel bevezette a járványügyi készültséget, mert a járványügyi helyzet javulása ellenére a fertőzés még szigetszerűen megjelenhet. A járványügyi készültség fenntartásának szükségességét a Kormány 3 havonta felülvizsgálja.

 

A koronavírus-járvány megelőzését célozza a 2020. július 15-én hatályba lépett, a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet, melynek hatálya a magánútlevéllel egyéb úti okmányokkal végrehajtott nem hivatalos célú határátlépésre terjed ki. A Korm. rendelet 2 § (2) bekezdése alapján kiadott országos tisztifőrvosi határozatban a COViD - 19 betegséggel ( továbbiakban: fertőzés) való aktuális fertőzöttségi viszonyok alapján az országok színjelzéssel kerülnek besorolásra. Besorolástól függően, a Magyarországra történő belépést a Korm. rendelet feltételekhez köti.

 

A koronavírus fertőzés terjedésének minimalizálása érdekében az együttműködési kötelezettség, valamint a jóhiszeműség és a tisztesség elve alapján az intézményi dolgozóknak és látogatóknak haladéktalanul tájékoztatni kell az intézményvezetőt, amennyiben bármilyen, az intézményt, a dolgozókat, vagy a munkavégzés során velük kapcsolatba  kerülő harmadik személyt, különösen ellátottakat, gondozottakat érintő egészségügyi vagy egyéb kockázatról van tudomásuk, ideértve saját potenciálisan fertőző megbetegedésük fennállásának veszélyét. A tájékoztatás terjedjen ki az esetlegesen fertőzött személlyel való feltételezett érintkezésre is.

 

Intézményünkben az alábbi feltételekkel fogadunk látogatókat, és hagyhatják el az intézményt lakóink:

Izolációban lévő lakó nem látogatható, nem hagyhatja el az intézményt!

A látogatási tilalom feloldására az alábbi szabályok vonatkoznak intézményünkben:

 • Látogatás rendje:                                                                              - munkanapokon 13:00 – 16:00 óra között
 • hétvégén, ünnepnapokon: 10:00 – 11:30-ig;  14:00 – 16:00 óra között fogadjuk a látogatókat
 • Szociális ügyintézés céljából érkező látogatók figyelmét felhívjuk, hogy a pénztári ügyintézés hétfőtől csütörtökig 13:00 – 14:00 óra között lehetséges, előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján / Tel.: 06-36/ 554-310/ 18 mellék /. Egyéb ügyintézés hétfőtől csütörtökig 13:00 – 15:30  óra között lehetséges.
 • Látogatók részére kötelező a  saját szájmaszk viselése.
 • Csak egészséges hozzátartozót tudunk fogadni.
 • A látogatóknak a portán a látogatási naplót alá kell írni, továbbá az eljárásrend mellékletét képező "Látogatói Nyilatkozat"kitölteni, (a 91006-A/236-13/2020. iktatószámú, kapcsolódó adatkezelési tájékoztató a portán elérhető)
 • Kiskoró gyermekek, fiatalok részére a szülőnek kell a " Látogatói Nyilatkozatot" kitölteni.
 • Alkoholos kézfertőtlenítő használata kötelező a bejáratnál.
 • Fennjáró, személyi illetve segédeszköz segítségével közlekedni képes lakók látogatása jó idő esetén a parkban, eső esetén pedig a földszinti aulában, osztálytól függően teraszon lehetséges, 2 méteres távolság betartásával.
 • Fekvő lakókat a gondozási részlegen lehet látogatni, négyágyas szobában 2 méter távolság betartásával, kettő ágyas szobában lehetőség szerint egy lakó tartózkodhat a szobában a látogatójával.
 • Ágyra ülni tilos!
 • Kis mennyiségű , bontatlan bolti csomagolású élelmiszert, használati tárgyat, ruhaneműt lehet behozni és átadni a szolgálatot teljesítő munkatársnak. Csak fertőtlenítés után tudjuk átadni a lakóknak a csomagot.
 • Személygépkocsival érkező hozzátartozók parkolása kizárólag az Intézményen kívüli parkolóban lehetséges. A jelenlegi helyzetben nem tudjuk biztosítani a mozgáskorlátozott engedéllyel rendelkező személyek Intézményen belüli parkolását sem.

 

Intézményünk időskorú lakóinak egészségmegóvása érdekében kérjük szíves megértésüket, türelmüket és együttműködésüket!

 

Bélapátfalva, 2020. 08.06.

 

 

Tóth Erzsébet

     igazgató

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona, mint adatkezelőnél a koronavírus járvány kialakulásának megelőzése érdekében, jelen tájékoztatóhoz csatolt nyilatkozat kitöltésével személyes adatok, különleges adatok adatkezelésére kerül sor.

 1. Az adatkezelő neve: Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona

2. Az adatkezelő és elérhetősége: Tóth Erzsébet  igazgató   3346 Bélapátfalva, Petőfi út 25.,  e-mail: titkarsag@ifomi.hu

3. Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: adatvédelmi tisztviselő email: …………..@szgyf.gov.hu

       4.  Adatbázis, illetve nyilvántartás neve: koronavírus fertőzés kitettség gyanúja

Különleges személyes adatok kategóriáinak ismertetése:-

 1. Érintettek: látogatók hozzátartozók
 2. Személyes adatok kategóriái: név, születési idő, lakcím, utazás helye, távozás időpontja
 3. A kezelt adat minősítése: személyes adat
 4. Az adat formátuma: papír alapú

A személyes adatok kezelésének célja: az adatkezelőre vonatkozó munkajogi előírásokból fakadó kötelezettség teljesítése, mivel az adatkezelő, mint munkáltató a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 91. § c) pontja alapján köteles a kormánytisztviselő részére biztosítani az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit.

 1. A különleges személyes adatok kezelésének célja: A személyes és különleges személyes adatok tárolásának időtartama, illetve annak lejártával a kezelés módja: A koronavírus fertőzés veszélye fennállásának időtartama alatt tett nyilatkozatokat az adatkezelő a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezését követő 14 napig őrzi meg, majd azokat az ezt követő napon iratmegsemmisítő által megsemmisíti.
 1. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja alapján, az adatkezelés az alapfeladat zavartalan ellátásához szükséges, továbbá fennáll a GDPR 9 cikk. (2) bekezdésének b) pontjában foglalt feltétel, mely szerint az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges.
 2. Az adatok forrása: érintettől származó
 3. A személyes adatok címzettjei: --
 4. Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik, vagy közölni fogják: gyanú esetén munkaegészségügyi orvos, Nemzeti Népegészségügyi Központ
 1. Harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére továbbít-e a projekt személyes adatokat: -
 2. Adatkezelés helye: Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona, Bélapátfalva, Petőfi út 25.
 3. Az adatok védelmére tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatokat tartalmazó iratok tárolási helye zárt szekrény
 4. Ha fennáll, az automatizált döntéshozatal ténye: nem áll fenn.
 5. Adatfeldolgozó neve, címe: az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe
 6. Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységégnek leírása: -
 7. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező adatvédelmi incidens lehetséges körülményei: Ezen adatoknál lehetséges GDPR 4. cikk 12. pontja szerint a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez.
 8. Az adatkezeléssel érintett adatokkal kapcsolatosan esetleges bekövetkező adatvédelmi incidens lehetséges hatásai, kockázatai az érintett a természetes személyek jogaira és szabadságaira:

Ezeknél az adatoknál  a megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában lehetséges/ nem lehetséges [1] a GDPR  preamulumának  (85). pontja szerinti kockázat fennállása [2]

A felmerülő kockázat az alábbi hátrányokat okozhatja a természetes személy részére:

a)      fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat bekövetkezését, 

b)      a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását,

c)       hátrányos megkülönböztetést,

d)      személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,

e)       a pénzügyi veszteséget,

f)        az álnevesítés engedély nélküli feloldását,

g)      a jó hírnév sérelmét,

h)      a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését,

i)         egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt

 1. Az adatkezelőnek az esetleges adatvédelmi incidens elhárítása érdekében tett intézkedései: SZGYF adatvédelmi és adatbiztonsági, valamint kockázat kezelési és információbiztonsági illetve informatikai szabályzatai szerint az incidensek megelőzésére és kezelése tett intézkedések: https://szgyf.gov.hu/jogszabalyok/belso-szabalyozo-eszkozok/category/321-szabalyzatok
 2. Az adattovábbítás esetén az adattovábbítás címzettjei: -
 3. Az adattovábbítás jogalapja: -
 1. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Az érintett jogai

 1. Tájékoztatás: az érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az érintett ilyen irányú kérelmének írásban, vagy más alkalmas módon, az érintett személyazonosságának igazolását követően, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül köteles eleget tenni.

Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.

 1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
 • Adatkezelés célja
 • Adatok kategóriái
 • Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
 • Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
 • Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
 • Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
 • Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
 • Érintett jogai
 • Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
 1. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult pontatlan adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítésére, kiegészítésére.

 1. Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Az érintett kérelmére az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:

 • a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
 • érintett visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
 • érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
 • jogellenes adatkezelés,
 • jogi kötelezettség teljesítése céljából.

Az érintett elfeledtetéshez való joga keretében, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozott személyes adatot törölni köteles - az elérhető technológia és megvalósítás költségeinek figyelembevételével - ésszerűen elvárható lépéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket a szóban forgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.

Az érintett 3., illetve 4. pontban biztosított jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi esetek valamelyikéhez elengedhetetlen:

 • véleménynyilvánítás szabadságához,
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához,
 • közérdekből a népegészségügy területén,
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
 • jogi igények érvényesítéséhez.
 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényi azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.
 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag megvalósítható).
 1. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat az adatai kezelése ellen:

 • közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében,
 • közvetlen üzletszerzési cél esetén,
 • közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.

Az érintett tiltakozása esetén az adatkezelést azonnal meg kell szüntetni, kivéve kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.

 1. Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok

Az érintettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen- ideértve a profilalkotáson is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Ez alól kivételt jelent, ha:

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 2. jogszabály lehetővé teszi,
 3. az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.

A fent említett 1. és 3. esetekben az érintett jogosult:

 • emberi beavatkozást kérni,
 • álláspontját kifejezni,
 • a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

Jogorvoslat

 1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság)

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 1. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni.

 1. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen az Adatkezelő/- feldolgozó tevékenysége helye szerinti bíróság előtt.

A pert az érintett tartózkodási helye szerinti tagállam szerinti bíróságon is meg lehet indítani.

 1. Kártérítéshez való jog

Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.

 1. Közigazgatási bírság

Az eset körülményei alapján a Rendelet 83. cikkében foglalt keretek között állapítják meg az összegét.

Egyéb rendelkezések: E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Bélapátfalva, 2020. augusztus 06.


 


Üdvözöljük weboldalunkon!

 

Az otthonunk 1986-ban nyitotta meg kapuit.

Jelenleg 180 férőhelyen idősek szociális ellátását végezzük - ahol a három gondozási egység közül az egyik egy 40 fős demens részleg -, valamint 25 fő enyhe -középsúlyos -  fokban értelmi fogyatékos, vagy halmozottan sérült ember talál nálunk otthonra a Fogyatékos Személyek Gondozóházában. A 2016-os évben az addig bentlakásos fogyatékkal élők támogatott lakhatásba kerültek.

Minden ellátottunk számára tartalmas időtöltést, foglalkoztatást, a fogyatékossággal élő személyek számára igény szerint munka jellegű foglalkoztatást is biztosítunk.

Célunk, hogy olyan minőségi szintű ellátást nyújtsunk az intézményben élő idős és értelmi fogyatékos embertársaink részére, mely biztonságot és támaszt ad ahhoz, hogy életkoruknak, képességeiknek és egészségi állapotuknak megfelelő életet élhessenek otthonunkban.

Az intézmény fenntartója: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság                                                                         Heves Megyei Kirendeltsége
Ellátási terület: Heves megye

Az intézmény tömegközlekedési eszközökkel - mind autóbusszal (Bélapátfalva, vasúti átjáró megállóhely), mind vonattal (Bélapátfalvi Cementgyár megállóhely) - jól megközelíthető, a Petőfi Sándor utca végén, a lakóházak közvetlen környezetében található.

Intézményünk alapítványa a Jó Szándék Alapítvány, melynek célja, az intézményünkben élő idős korú és fogyatékossággal élő személyek életminőségének javítása, és a szociális gondoskodás színvonalának emelése.

 


Tóth Erzsébet
igazgató